Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat – 2020r

Zaktualizowano: 12 listopada 2020 przez Bernardeta

12 - Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat - 2020r

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat

Co znajdziesz w artykule:

 • Czy muszę zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat?
 • Kto jest zwolniony z podatku od sprzedaży nieruchomości?
  • Nieruchomość nabyta w drodze spadku
  • Sprzedaż nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżonków
 • Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego – czyli co, gdzie i kiedy?
 • Jak uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości?
 • Jak obliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości?
 • Podsumowanie

Planując sprzedaż mieszkania lub domu istnieje ryzyko, że będziesz musiał zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości. To czy zawsze jest należny, w jakiej wysokości i jak go uniknąć, przeczytasz w poniższym artykule.

Czy muszę zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych), sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia, wiąże się z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wysokość tego podatku wynosi 19 procent i jest on liczony od wysokości dochodu. W jaki sposób go wyliczyć przeczytasz w dalszej części artykułu.  

Pamiętaj, że okres 5 lat liczony jest w latach podatkowych, a nie kalendarzowych. Oznacza to, że jeżeli nabyłeś nieruchomość w 2014 r. i  nie chcesz płacić tego podatku, to dopiero w 2020 r. będziesz mógł ją sprzedać. Roku 2014 nie liczymy, a więc musi minąć 2015, 16, 17, 18 i 19.

Kto jest zwolniony z podatku od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat?

Dzięki zmianom w prawie (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych), obowiązującym od 2019r, okres 5-letni trochę inaczej wygląda w sytuacji:

Nieruchomość nabyta w drodze spadku

Od 1 stycznia 2019 roku 5-letni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (lub wybudowanie) tej nieruchomości/prawa majątkowego przez spadkodawcę. Do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży takiej nieruchomości możesz zaliczyć również udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę oraz przypadające na podatnika ciężary spadkowe, w takiej wysokości, w jakiej wartość zbywanej rzeczy (lub zbywanego prawa) odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych przez podatnika.

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżonków

W przypadku sprzedaży nieruchomości małżonków (które zostały nabyte wcześniej do majątku wspólnego lub wybudowane w trakcie trwania małżeństwa na zasadach ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej), gdy do ich sprzedaży dojdzie po ustaniu ww. wspólności małżeńskiej,  5-letni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (wybudowanie) nieruchomości do majątku wspólnego małżonków.

Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego – czyli co, gdzie i kiedy?

Jeżeli sprzedałeś mieszkanie przed upływem 5 lat, jesteś zobowiązany do powiadomienia o tym urzędu skarbowego. Jest to warunek konieczny aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Służy do tego formularz PIT-39, który należy złożyć do 30 kwietnia roku podatkowego następującego po tym, w którym sprzedałeś nieruchomość.

W zeznaniu powinieneś wykazać kwoty przychodu, kosztów i dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, zarówno tego, który podlega opodatkowaniu, jak i tego, który jest zwolniony z opodatkowania.

Co ważne w PIT-39 wpisujesz dochody zwolnione z opodatkowania niezależnie od tego, czy wydatki na cele mieszkaniowe poniosłeś do dnia złożenia zeznania, czy też planujesz je ponieść  dopiero w okresie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym uzyskany był przychód.


Jak kupic mieszkanie na kredyt e book 1024x1024 - Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat - 2020r

Pobierz bezpłatnego e-booka

Prawie 50 stron konkretnej wiedzy na temat zakupu nieruchomości na kredyt

12 KROKÓW DO CELU


Powyższych zasad nie trzeba stosować w sytuacji:

 • budowy i sprzedaży budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,
 • kiedy przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw stanowi przychód z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.

Jak uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości?

Sprzedając prywatną nieruchomość w okresie 5-letnim, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, możesz skorzystać ze zwolnienia podatkowego, czyli tzw. ulgi mieszkaniowej (art. 21 ust. 1 pkt 131 UPDOF). Warunkiem skorzystania z ulgi, jest przeznaczenie środków otrzymanych ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Dzięki ostatnim zmianom masz na to 3 lata od końca roku podatkowego, w którym sprzedałeś nieruchomość.

Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się m.in:

 • nabycie budynku mieszkalnego,
 • nabycie lokalu mieszkalnego (odrębna własność oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont na cele mieszkalne własnego budynku lub lokalu mieszkalnego,
 • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,
 • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia
 • zamiana nieruchomości

Szczegółowy wykaz dopuszczalnych wydatków na własne cele mieszkaniowe został sformułowany w art. 21 ust. 25 UPDOF. Przed podjęciem decyzji na temat wydatkowania środków ze sprzedaży, upewnij się, czy Twój cel znajduje się w ustawie.

Co ciekawe, nieruchomości, na które zostaną wydatkowane środku, mogą znajdować się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Grafika Promocyjna Banner 2 - Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat - 2020r

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak obliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości?

Do obliczenia podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości w pierwszej kolejności należy ustalić dochód z odpłatnego zbycia (przychód minus koszty uzyskania przychodu) i dochód wolny od podatku (dochód pomnożony przez deklarowane wydatki na cele mieszkaniowe i podzielone przez przychód z odpłatnego zbycia).

Jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości zostanie w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to dochód w całości będzie korzystał ze zwolnienia od podatku.

Jeśli jednak tylko część przychodu przeznaczona będzie na cele mieszkaniowe, to zwolnieniem objęta będzie tylko ta część dochodu, która proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. 

Przykład 1:

Pani Agnieszka w 2019 r. sprzedała swoje mieszkanie za 300 tys. zł. Nabyła je w 2015 r. za kwotę 200 tys. zł. Z uzyskanych ze sprzedaży pieniędzy, chce kupić mieszkanie – za 240 tys. zł. Pozostałą kwotę 60 tys. zł. chce wydatkować w inny sposób, niezwiązany z własnym celem mieszkaniowym.

Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości: 300 tys. zł.

Koszty uzyskania przychodu: 200 tys. zł.

Dochód: 300 tys. zł – 200 tys. zł = 100 tys. zł

Planowane wydatki na cele mieszkaniowe w okresie 3 lat liczonych od końca roku podatkowego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości – 240 tys. zł.

Dochód wolny od podatku:

(100 tys. zł x 240 tys. zł)/300 tys. zł = 80 tys. zł

Kwota do opodatkowania:

100 tys. zł – 80 tys. zł = 20 tys. zł

Należny podatek:

20 tys. zł x 19% = 3,8 tys. zł

Przykład 2:

Pan Adam w 2019 r. sprzedał swoje mieszkanie za 500 tys. zł. Nabył je w 2016 r. za kwotę 400 tys. zł. Z uzyskanych ze sprzedaży pieniędzy, chce kupić mieszkanie – za 500 tys. zł.

Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości: 500 tys. zł.

Koszty uzyskania przychodu: 400 tys. zł.

Dochód: 500 tys. zł – 400 tys. zł = 100 tys. zł

Planowane wydatki na cele mieszkaniowe w okresie 3 lat liczonych od końca roku podatkowego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości – 500 tys. zł.

Dochód wolny od podatku:

(100 tys. zł x 500 tys. zł)/500 tys. zł = 100 tys. zł

W tej sytuacji cały uzyskany ze sprzedaży mieszkania dochód korzysta ze zwolnienia, czyli Pan Adam nie zapłaci podatku.

Podsumowanie — sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat.

Planując sprzedaż nieruchomości, upewnij się, czy minął termin 5 lat od czasu jej zakupu lub jej otrzymania np. w formie darowizny. Każdy z nas chce otrzymać jak najwyższą cenę ze sprzedaży. Czasem tylko kilka miesięcy dzieli nas od tego, aby być zwolnionym z konieczności zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości.

Zdarzają się sytuacje, że o podatku dowiadujemy się dopiero podczas transakcji u notariusza. Dlatego mam nadzieję, że mój artykuł pomoże Ci podjąć decyzję w odpowiednim dla Ciebie momencie.

Bardzo ważne!

Bardzo dziękuję za zainteresowanie moim artykułem. Konsekwencją tego jest duża ilość zapytań kierowanych z Waszej strony (w formie komentarzy i wiadomości prywatnych).

Proszę jednak pamiętać, że nie jestem doradcą podatkowym ani pracownikiem urzędu skarbowego. Moja wiedza oparta jest na moim doświadczeniu, szkoleniach i samodzielnym poszukiwaniu wiedzy. W związku z tym proszę mieć świadomość, że nie ponoszę odpowiedzialności za podjęte przez Was decyzje. Staram się, aby moje odpowiedzi były jak najbardziej rzetelne, jednak bez zapoznania się ze szczegółami sprawy i przede wszystkim dokumentacją nie jestem w stanie udzielić gwarancji odpowiedzi.

Poza tym wiele pytań kierowanych z Waszej strony jest bardzo szczegółowa i często wymaga indywidualnej interpretacji w urzędzie skarbowym lub skierowania zapytania do doradcy podatkowego. Niestety nie będę na takie pytania udzielała odpowiedzi.

Są również i takie pytania, na które znajdziecie odpowiedzi, po prostu czytając powyższy artykuł lub komentarze.

Dlatego proszę Cię, abyś przed wysłaniem zapytania przeczytał tekst i komentarze. Być może znajdziesz tam odpowiedź 🙂

Ps. indywidualnych konsultacji udzielam tylko w ramach współpracy.


IMG 2139ok 500x - Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat - 2020r

Masz pytania?

Zapraszam do współpracy3 1024x1024 - Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat - 2020r

Pobierz bezpłatnego e-booka

12 KROKÓW DO CELU


81 myśli na “Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat – 2020r

 1. Dzień dobry!
  Mam pytanie czy jeżeli kupiłam mieszkanie za 150tys a sprzedałam je po 3trzech latach za 220 tys przed uplywem 5 lat , czy podatek place od różnicy między kupnem a sprzedażą czy od kwoty 220tys.
  Z góry dziękuję za odpowiedź

 2. Witam w 2017 roku wyodrębniliśmy własność mieszkania, na które otrzymaliśmy przydział w 1992 roku.
  Aktualnie chcielibyśmy sprzedać nieruchomość, czy będziemy zobowiązani zapłacić podatek ?

 3. Witam,
  w 2019 roku sprzedałem mieszkanie odziedziczone w spadku. Spadkodawca został właścicielem mieszkania w 2017 roku więc nie minęło 5 lat i obowiązuje mnie podatek. Żeby go uniknąć zamierzam przedstawić w Urzędzie Skarbowym dokumenty, że pieniądze ze sprzedaży przeznaczyłem w ciągu 3 lat na własne cele mieszkaniowe. Złożyłem w kwietniu 2020 deklarację PIT39 informując US o sprzedaży mieszkania. Cena za mieszkanie wyniosła 220 000 złotych, brak kosztów przychodu. Zamierzam to rozliczyć w następujący sposób:
  – 140 000 to spłata kredytu mieszkaniowego, który zaciągnąłem na własne mieszkanie w 2017 roku
  – 80 000 przeznaczam na remont tego mieszkania ( na wszystko zbieram faktury)

  I teraz pytania:
  – co wchodzi w skład wydatków na remont? Czy jest jakaś szczegółowa lista? Czy faktura wystawiona mi za swoje usługi przez firmę budowlaną wykonującą remont wchodzi w skład?
  – co jeśli US uzna, że spłaciłem 140 000 kredytu a na cele remontowe wydałem na przykład 50 000? Czy wtedy płacę podatek 19% tylko od pozostałych 30 000? Czy Urząd doliczy mi jakieś kary? Coś kiedyś czytałem o jakiejś stawce dziennej
  – na te wydatki mam 3 lata począwszy od stycznia 2020 czyli jak rozumiem czas jest do końca kalendarzowego 2022 roku?
  – czy mam czekać do 2023 roku aż Urząd Skarbowy sam się do mnie odezwie czy mam się wcześniej sam zgłosić i przedstawić dokumenty?

  Z góry dziękuję. Pozdrawiam.

  1. Tak jak wspominałam pod koniec tego artykułu, nie jestem doradcą podatkowym. Jestem agentem nieruchomości i moja wiedza ogranicza się do podstaw zawartych w powyższym artykule. Tak szczegółowe pytania proponuję skonsultować w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5

 4. Dzień dobry,
  w 2016 r. kupiłem mieszkanie za kwotę 400 tyś. zł. (250 tyś. kredyt plus 150 tyś. środki własne)
  W 2017 r. kupiłem dwa miejsca postojowe w tym samym bloku za kwotę 45 tyś. zł.
  W 2020 r. sprzedałem mieszkanie z jednym miejscem postojowym za kwotę 582 tyś. zł. – jednym aktem notarialnym, mieszkanie i miejsce posiada odrębne KW – jedno miejsce postojowe pozostało moją własnością. Sprzedając mieszkanie i miejsce postojowe spłaciłem kredyt hipoteczny i pozostało mi 377 tyś. zł. Całość zamierzam przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe. W jaki sposób mam dokonać zgłoszenia do US ? Czy osobno za mieszkanie i jedno miejsce ?

  1. Tak jak wspominałam pod koniec tego artykułu, nie jestem doradcą podatkowym. Jestem agentem nieruchomości i moja wiedza ogranicza się do podstaw zawartych w powyższym artykule. Tak szczegółowe pytania proponuję skonsultować w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5

 5. Dzień dobry, dziękuję bardzo za świetny artykuł i doskonałe, rzeczowe odpowiedzi.
  Zakupiłam mieszkanie w stanie deweloperskim w sierpniu 2020. Jest bardzo możliwe, że będę musiała je sprzedać przed upływem 5 lat i przeprowadzić się do mniejszego. Czy do kosztów uzyskania przychodu zaliczamy koszty wykończenia oraz robocizny? Jak potrzebujemy je dokumentować? Czy mogę w ramach reinwestycji kapitału na cele mieszkaniowe zainwestować w więcej niż jedną nieruchomość, np. działkę budowlaną pod zamieszkanie oraz mieszkanie w mieście? Czy na działce musi stanąć dom w ciągu 3 lat, żeby wymagania co do ulgi mieszkaniowej były zrealizowane? Z góry dziękuję, Pani Bernadeto 🙂

 6. Dzień dobry,
  Moja matka prowadziła gospodarstwo rolne, jednak ze względu na słaby stan zdrowia gospodarstwo zostało wydzierżawione.
  1. W 2005 zmarł mój ojciec
  2. W 2017 roku na mocy postępowania spadkowego (postanowienie o nabyciu spadku) wraz z matką nabyliśmy więc część gospodarstwa (ziemia + działka rolna zabudowana) po ojcu .
  W bieżącym roku wraz z matką chcemy sprzedać ziemię i działkę zabudowaną młodemu rolnikowi, który bierze na to kredy jako powiększenie gospodarstwa swojego więc charakter tego gruntu nie zmieni się.
  Za uzyskane pieniądze chciałbym kupić dom i wziąć matkę do siebie ale co z podatkiem?

  1. Czy w przypadku matki okres 5 lat liczy się od dnia śmierci ojca czy od dnia postanowienia o nabyciu spadku ?
  2. Czy w moim przypadku liczy się od postanowienia o nabyciu spadku czy od śmierci ojca ?
  3. Czy w naszym przypadku całościowo skorzystamy ze zwolnienia w związku z sprzedaży gruntów rolnych. Wówczas matka robi mi darowiznę i kupuję dom na siebie czy lepiej kupić nowy dom w czy razem z matką kupić w udziałach ?
  4. Rozumiem, że jeśli zwolnienie wynikające z powyższego punku 3 będzie nieskuteczne to i rak razem z matką możemy skorzystać z ulgo mieszkaniowej i w ciągu 3 lat kupić wspólnie nieruchomość ?
  pozdrawiam
  Tomasz

 7. Witam. Mam pytanie chce wykupić na własność mieszkanie spółdzielczo-lokatorskie, kwota wykupu to ok 40 tyś zł – wpłacę je z kwoty zadatku od nowego właściciela bo zaraz po wykupieniu mieszkanie chce sprzedać za 370 tyś zł. (370 tyś zł- 40 tyś zł) Kwotę która mi pozostanie czyli 330 zł chce spłacić kredyt hipoteczny na dom który zaciągnęłam 5 lat temu oraz wyremontować łazienkę itp w nowym domu. Czy w tej sytuacji będę musiała płacić podatek? jeśli tak to od jakiej kwoty?

 8. Witam serdecznie. Ja mam całkowicie inny problem. Chciałbym kupić działkę od sąsiada który niema jej prawnie jeszcze przeprowadzonej po spadku. Jest to kwestia formalna i ma się tym zająć w najbliższym czasie. Jest to rolny kawałek o nie dużej powierzchni i będę decydował się na zapłacenie podatku. Zastanawiam się jaki to będzie podatek od kwoty 20tys. Zł

  1. Też nie rozumiem jaki podatek chce Pan płacić.

   Wg mnie jak sąsiad przeprowadzi kwestie formalne – będzie właścicielem to notariusz pobierze od Pana przy zakupie poza taksa notarialną i innymi kosztami podatek PCC /od czynności cywilnoprawnych/ w wys. 2% od wartości niercuhomości.

   To nie jest kwestia decyzji, albo podatek jest należny do zapłaty albo nie 😉

 9. Dzień dobry,
  Sprzedałam nieruchomość przed upływem 5 lat od zakupu. Zainwestowałam cała kwotę w kupno innej nieruchomości. Docelowo nie zapłacę podatku. Jednak co muszę zrobić, żeby w Urzędzie Skarbowym wiedzieli, że nie jestem zobowiązana do zapłaty podatku.

  1. Pani Beato,
   na ten temat napisałam w powyższym artykule w części: Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego – czyli co, gdzie i kiedy?
   W ostatnim akapicie jest napisane, że to również dotyczy sytuacji gdy wydatki zostały już poniesione.

 10. Dzień Dobry
  Mam pytanie, zakupiłem w 2015 roku nieruchomość składającą się z dwóch działek o dwóch różnych numerach ale jako jedno siedlisko, nieruchomość ta jest zapisana w jednej księdze wieczystej, w 2020 roku mam zamiar sprzedać tą nieruchomość, osoba kupująca będzie starała się o kredyt hipoteczny, lecz podczas sprzedaży u notariusza chce rozdzielić te dwie działki na dwie oddzielne księgi wieczyste, powód jedna z działek ma niska wartość dla banku. Cała nieruchomość kupiem za 100tyś natomiast sprzedaż 120 tyś. Moje pytanie czy podział tych dwóch działek na dwie księgi wieczyste będzie miał jakiś wpływ na inny sposób naliczenia podatku który bede musiał zapłacić ( sprzedaż przed upływem pięciu lat ). Dziękuję za odpowiedź pozdrawiam

  1. Dzień dobry,
   Wg mnie nie będzie to miało wpływu na sposób naliczenia podatku. Często zdarza się, że podczas sprzedaży zakładane są nowe księgi wieczyste. Proszę to jednak skonsultować w Urzędzie Skarbowym lub u doradcy podatkowego, bo ja nie spotkałam się z taką sytuacją i na 100% nie mogę Panu powiedzieć, że tak będzie.

 11. Dzień dobry, zakupiłem mieszkanie docelowo aby przekazać dzieciom w przyszłości., następnie mieszkanie wynajmowałem 2 lata, finalnie mieszkanie sprzedałem z zyskiem. Wpłaciłem zaliczkę na kolejne mieszkania które w przyszłości prawdopodobnie przekażę dzieciom. Wykup mieszkań od dewelopera nastąpi przed upływem 5 lat. Moje pytanie jest czy w tym przypadku uniknę płacenia podatku, od zysku ze sprzedaży wspomnianego mieszkania. Zastanawiam się czy osiągnięty dochód ze sprzedaży i wydatkowanie dochodu na mieszkania które będą moja własnością ale nie będę w nich mieszkał czy też nie będę zameldowany nie bedzie budziło zastrzeżeń US.
  Pozdrawiam i dxiekuje za odpowiedź

  1. Dzień dobry
   W ustawie jest napisane, że możemy być zwolnieni z podatku dochodowego, pod warunkiem, że w terminie trzech lat (podatkowych) od sprzedaży nieruchomości, środki przeznaczymy na zakup nieruchomości przeznaczonej na WŁASNE cele mieszkaniowe. Wg mnie wynajem to nie jest spełnienie warunku “własnego celu mieszkaniowego” i tym samym urząd skarbowy może mieć zastrzeżenia. Kolejna sprawa to fakt, że zakup musi nastąpić w terminie 3 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości. Z Pana komentarza natomiast wynika, że nabycie nastąpi w terminie 5 lat. Tu polecałabym poradzić się doradcy podatkowego np. na platformie lexnonstop (http://lexnonstop.com/d71Vt5) lub w urzędzie skarbowym, czy ewentualne zaliczki, zadatki lub częściowe wpłaty dokonane przed przeniesieniem własności (planowanej za 5 lat) mogą stanowić podstawę zwolnienia z podatku. Niestety ja w tym zakresie nie pomogę.

 12. Witam serdecznie,

  im więcej czytamy z żoną na ten temat, tym jesteśmy głupsi…

  Sytuacja wygląda następująco, w 2016 kupiliśmy mieszkanie na kredyt za 205’000 zł + 40’000 zł na wykończenie mieszkania, wkładu własnego wpłaciliśmy 10% tej kwoty. Na dzień dzisiejszy zostało nam około 200’000 kredytu do spłaty, a mieszkanie możemy sprzedać za około 350’000. Całą różnicę mamy zamiar wpłacić jako wkład własny na kupno kolejnego mieszkania. Niestety nie możemy uzyskać jednoznacznej odpowiedzi czy w tej sytuacji będziemy zwolnieni z płacenia podatku czy nie. A wątpliwości są spowodowane różnymi interpretacjami tego, czy spłata kredytu liczy się jako koszt uzyskania przychodu. Czy mogłaby Pani się do tego odnieść biorąc pod uwagę swoją wiedzę i doświadczenie? Z góry dziękujemy:)

  1. Witam,
   Wg mojej wiedzy i interpretacji, z którymi mogłam się zapoznać, spłata kredytu, który był zaciągnięty na zakup nieruchomości, którą chcą Państwo sprzedać, nie jest kosztem uzyskania przychodu. Dlatego nie będzie można pomniejszyć uzyskanej kwoty ze sprzedaży o tę część. Tak jak Pan wspomniał, interpretacji jest wiele i dlatego proponuję skonsultować sprawę u źródła, czyli w urzędzie skarbowym. Można też skorzystać z radców podatkowych na stronie Lexnonstop Na tej stronie są prawnicy wszystkich specjalizacji, w tym podatkowych.

   1. A dlaczego spłata kredytu zaciągniętego na mieszkanie nie jest kosztem uzyskania przychodu? Według dokumenty Krajowej Izby Skarbowej ” Kosztami uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (praw majątkowych) nabytych odpłatnie są udokumentowane koszty nabycia”, w tym przypadku byłby to akt notarialny, który to byłby udokumentowanym kosztem nabycia. Biorąc pod uwagę, to co Pani pisze, to Pan Michał musiałby zapłacić podatek od 350.000 tys. Kompletnie nie zgadza się to z tym co napisała Pani powyżej. Kredyt hipoteczny jest tylko środkiem do zakupu mieszkania. Czy US będzie interesowało to że za mieszkanie zapłaciłem 300 tys. zł gotówką którą wziąłem w formie pożyczki? Moim zdaniem nie, ale proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli jest inaczej

    1. Pan Michał zadał pytanie: czy spłata kredytu liczy się jako koszt uzyskania przychodu.
     Wg mojej wiedzy spłata kredytu zaciągniętego na zakup zbywanej nieruchomości, nie stanowi kosztu i nie można go sobie odliczyć. I tak też odpowiedziałam na zadane pytanie.

     Aby Pan Michał mógł być zwolniony z podatku, to musiałby nabyć nową nieruchomość za całą kwotę, którą otrzyma ze sprzedaży lub spłacić inny kredyt, zaciągnięty na cele mieszkaniowe.
     Jeżeli przypuśćmy, że Pan Michał kupuje nową nieruchomość na kredyt, plus dopłaca środki własne pochodzące ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości, to faktycznie nie będzie musiał płacić podatku. Warunek taki, że cena nowej nieruchomości musi wynosić minimum to, co otrzymał ze sprzedaży starej.
     Proszę jednak zwrócić uwagę, że w zapytaniu nie było mowy o tym, za ile kupuje i kiedy.
     Odniosłam się do konkretnie zadanego pytania: czy spłata kredytu liczy się jako koszt uzyskania przychodu.

     Proszę wybaczyć, ale w ramach mojej blogowej, bezpłatnej działalności nie jestem w stanie wnikać w szczegóły, na zasadzie co autor komentarza miał na myśli. Gdybym tak robiła, to zaniedbywałabym swoją podstawową działalność. Indywidualne konsultacje są wszędzie płatne.
     Jednocześnie zachęciłam do tego, aby wystąpić do właściwych osób z zapytaniem. Poza tym wielokrotnie powtarzam, że nie jestem doradcą podatkowym ani pracownikiem urzędu skarbowego. Mimo wszystko staram się pomagać ludziom na tyle, ile mogę (jak widać tutaj bezpłatnie) i zawsze przed udzieleniem odpowiedzi robię wszystko, aby mieć pewność co do jej jakości.

     Ponieważ ten temat jest często poruszany, zamieszczam linki do podobnych artykułów, które wyjaśniają temat spłaty kredytu hipotecznego. W razie odmiennego stanowiska zachęcam jeszcze raz do wystąpienia do urzędu skarbowego o indywidualną interpretację.
     1. Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14.11.2017 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.253.2017.2.MK – Należy przeczytać do końca. W pierwszej części interpretacji jest stanowisko pytającego, a dopiero później znajduje się stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej, które potwierdza to co powyżej napisałam.
     2. Ulga podatkowa przy sprzedaży nieruchomości a kredyt hipoteczny
     3. Koszty kredytu jako koszt sprzedaży nieruchomości

 13. Witam,
  Dziękuję za bardzo ciekawy i pouczający artykuł. Chciał bym tylko się jeszcze upewnić czy dobrze zrozumiałem. Przykład: posiadam kredyt hipoteczny dzięki któremu zakupiłem mieszkanie na własne cele mieszkaniowe ale chciał bym spróbować swoich sił w obrocie nieruchomościami. Czy po zakupie drugiego mieszkania w celach zarobkowych przeznaczę dochód na spłatę hipoteki pierwszego mieszkania (mieszkanie w którym mieszkam) będę zwolniony od podatku? I czy powtarzając ten schemat czyli trzecie mieszkanie i dochód w pierwszą hipotekę nadal będę zwolniony od podatku?

  1. Witam, bardzo ciekawe pytanie. Teoretycznie, aby uniknąć podatku dochodowego, można spłacić część kredytu, który był zaciągnięty na zakup innej nieruchomości niż ta sprzedawana. Jednak z uwagi na to, że Pan zawodowo będzie się tym zajmował, to na Pana miejscu skonsultowałabym to w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie Lexnonstop Niestety, tak jak wielokrotnie powtarzałam, nie jestem doradcą podatkowym i to pytanie wykracza poza moje kompetencje 🙂

 14. Dzien dobry Pani.
  W lutym roku 2018 otrzymałem od swojej siostry (była ona jej właścicielką od 2010 roku) w darowiznie dzialke budowlana. W sierpniu 2018 sprzedałem ją za 100.000 zl. Czy aby nie placic 19% podatku dochodowego muszę do konca 2020 roku dokonać inwestycji w podobnej wartości w zakup mieszkania, domu lub innej działki budowlanej? Czy będzie to raczej do końca roku 2021?

  1. Dzień dobry
   Ma Pan 3 pełne lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym uzyskał Pan przychód na przeznaczenie środków na cele mieszkalne. Z tego wynika, że może Pan to zrobić do końca 2021 r. W celu upewnienia się może Pan dodatkowo skonsultować sprawę w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie Lexnonstop

 15. Witam serdecznie. Proszę o poradę jak wygląda sytuacja z podatkiem od nieruchomości w przypadku sprzedaży mieszkania. Mieszkanie otrzymałem w spadku po babci. Babcia zmarła w lutym 2020, mieszkanie było jej własnością od roku 2005. Wyczytałem gdzieś, że w myśl najnowszych przepisów w takiej sytuacji nie będę musiał płacić podatku od nieruchomości, nawet jeśli mieszkanie sprzedam przed upływem 5 lat od jego nabycia. Czy to prawda? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Witam,
   Tak, to prawda, ponieważ od 2019 roku okres pięcioletni liczy się od daty nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. Ponieważ babcia (spadkodawca) była właścicielem mieszkania od 15 lat, to podatek nie będzie należny.
   Pozdrawiam
   Bernardeta

 16. Witam Panią,

  W roku 2017 zakupiłem 2 działki, które w roku obecnym sprzedałem z zyskiem. Nie minęło 5 lat od zakupu więc powstaję obowiązek zapłaty podatku. Dodam, że zakupiłem działki będąc kawalerem a sprzedaż nastąpiła będąc już w związku małżeńskim. W ciągu najbliższych 3 lat zamierzamy z żoną zakupić działkę budowlaną i rozpocząć budowę domu. Koszty jakie zostaną poniesione z tego tytułu z pewnością przekroczą kilkukrotnie przychód uzyskany ze sprzedaży działek. Interesuję mnie czy w takim przypadku wydane pieniądze będą traktowane jako przeznaczenie na własne cele mieszkaniowe i uniknę obowiązku zapłaty podatku? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

   1. Dzień dobry.
    Zakupiłam mieszkanie w 2017 roku. Chciała bym je teraz sprzedać z zyskiem. Za te pieniądze chciała bym postawić dom. Czy muszę się liczyć z zapłaceniem podatku dochodowego, jeśli pieniądze , z sprzedaży mieszkania zostaną w całości wydatkowane na budowę domu.

    1. Dzień dobry
     Odpowiedź znajdzie Pani w powyższym artykule w części: Jak uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości?

 17. Dzień dobry. Moja mama zmarła w czerwcu 2019r nie spożądziła testamentu nieruchomość której była właścicielem od około 10 lat przypadła w trzech równych częściach na mnie i dwie siostry jedna z sióstr chce odkupić od nas części spadku i tam zamieszkać czy ja i siostra sprzedająca zapłacimy podatek.

 18. Witam,bardzo ciekawy artykul. Prosze o porade.
  Tata byl wlascicielem 3/4 domu przez 10 lat (w tym 1/4 od 01.10.16, ktora ja mu darowalam), a siostra 1/4.
  Tata zmarl 22.12.18, spadek otwarty 02.04.19. Ja odziedziczylam 2/3 od Taty, siostra 1/3. w wyniku czego mamy 1/2 nieruchomosci kazda.
  Czy musimy zaplacic podatek od 1/4 ktora Tata mial od 01.10.16?

  1. Wg mnie tak. Od 2019 roku liczy się data kiedy spadkodawca (w tym przypadku tata) stał się właścicielem nieruchomości lub jej części. Ponieważ było to w 2016 roku (mowa o 1/4 części) to dopiero w 2022 roku będzie można sprzedać bez podatku (lub teraz, ale angażując środki ze sprzedaży na cele mieszkalne). Przed podjęciem decyzji w sprawie sprzedaży, proszę to jeszcze skonsultować w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5

 19. Dzien dobry
  Moja mama zmarla 16/09 -2015 roku , mam pytanie , czy okres 5 lat jest liczony od tej daty i bede zwolniona z podatku juz od 16/09-2020 , czy dopiero od poczatku roku 2021 . Z gory dziekuje za odpowiedz .

  1. Dzień dobry
   Od 2019 roku okres pięcioletni liczy się od daty nabycia nieruchomości przez spadkodawcę (czyli tutaj przez Pani mamę), a nie data jej śmierci. Oczywiście mam na myśli pełnych pięć lat podatkowych.
   Witam,
   UWAGA: Powyższy sposób liczenia 5-letniego okresu ma zastosowanie w sytuacji uzyskania dochodu (przychodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości, począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r.

 20. Witam,

  A co w przypadku kiedy kupię działkę budowlaną, natomiast drugą działke będąca w posiadaniu zaledwie rok sprzedam po wspomnianym zakupie? Czy pierwotnie poniesione koszty będą zaliczone na poczet ulgi?

  Pozdrawiam
  Jakub

  1. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam Pana pytanie, ale jeżeli chce Pan uniknąć zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży działki, to musi Pan ją sprzedać, zanim Pan kupi nową, którą chce Pan wykorzystać do zwolnienia.

  2. Witam jeżeli kupiłem działkę rekreacyjna za np 24tys postawiłem tam domek letniskowy przyłącza itp, wyniosło mnie to około 30 tys działkę sprzedaje za 140 tys, czy koszta które poniosłem w domek itd będą dodane do kwoty od której będę musiał zapłacić podatek czy tylko kwota 24 tys za zakup działki się wlicza??

 21. Panie Bernadetto,
  Oczywiście proszę o poradę.
  Żona otrzymała w 2017 r. 1/4 działki budowlanej w drodze darowizny od siostry. Pozostała część stanowi jej własność. Czy sprzedając działkę, podatek dochodowy liczymy od całości działki czy od 1/4 wartości (części otrzymanej w drodze darowizny).
  I druga kwestia – czy środki otrzymane ze sprzedaży działki będą zwolnione z podatku dochodowego jeśli zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętego wcześniej kredytu hipotecznego na budowę domu w którym mieszkamy?

  1. Witam, w przypadku pierwszego pytania to wg mojej wiedzy podatek będzie liczony tylko od 1/4 wartości działki (od otrzymanej w darowiźnie). Aby uniknąć tego podatku, można środki ze sprzedaży przeznaczyć na nadpłatę kredytu, zaciągniętego na zakup/ budowę innej nieruchomości.
   Zachęcam jednak do skonsultowania sprawy w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5

  2. Witam,

   Dokładnie o to mi chodziło. Mam do kupienia działkę w okazyjnej cenie, na której chcielibyśmy się wybudowac, natomiast poprzednią przeznaczymy na sprzedaż. Niestety nie mamy możliwości czekania aż sprzedamy “starą”.

   Z góry dziękuję za pomoc

 22. Dzień dobry.
  Pod koniec 2018 r. kupiłam mieszkanie za 155 tyś. a pod koniec 2019 r sprzedałam to mieszkanie za 175 tyś. zmieniając miejsce zamieszkania. W chwili obecnej mam problem z kupnem mieszkania i muszę wynajmować na podstawie umowy wynajmu. Płacę za wynajem pieniędzmi ze sprzedaży mieszkania. Czy w takiej sytuacji mam możliwość odliczenia kosztów na poczet wydatkowania kwoty za mieszkanie i do kiedy mam czas na kupno nieruchomości.

  1. Koszty związane z najmem lokalu nie są uwzględnione w zwolnieniach z podatku w ustawie o podatku dochodowym (art. 21 ust. 1 pkt 131 UPDOF).
   Jeżeli sprzedała Pani mieszkanie w 2019 roku, czyli po zmianie ustawy, to ma Pani 3 lata od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości.

 23. Pani Bernadeto,

  Poniższe przykłady są proste iksiążkowem ale utrudnijmy sytuację – chcialbym w zasadzie cos uściślić (okrągłe liczby dla prostej kalkulacji):

  1) Kupiłem mieszkanie za 200 000PLN – stan surowy
  2) Wykończyłem je za 100 000PLN – kuchnia, płytki, podłogi, itd (na wszystko mam faktury)

  3) Po 3ech latach sprzedaje to mieszkanie za 250 000PLN

  Czy oznacza to że mam przychód 50 000 PLN ponieważ mieszkanie w stanie surowym kosztowało 200 000 i to jest cena zakupu?
  Czy mam stratę 50 000PLN, bo mieszkanie i jego wykończenie (czy ten koszt się kwalifikuje) wyniosło mnie 300 000 PLN, a nie udało mi się osiągnąć takiej ceny sprzedaży, a jakby nie patrzyć sprzedaje nie samo mieszkanie w stanie surowym, a wszystkie materiały wykończeniowe które musiałem zakupić a których zrywać nie będę…

  1. Koszty uzyskania przychodu, jakie ustawodawca przewidział w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 22 ust. 6c i 6d dotyczące zbycia nieruchomości to m.in. udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych poczynione w trakcie ich posiadania. Dlatego wg mojej wiedzy poniósł Pan stratę i dlatego nie będzie podatku. Nie jestem jednak doradcą podatkowym jak i nie znam szczegółów związanych z wykończeniem mieszkania i udokumentowaniem kosztów, więc zachęcam do skonsultowania sprawy w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5

 24. No dobrze, a co tu jest przychodem, dochodem i kosztem uzyskania?

  Mój sąsiad kupił dwie działki obok mnie, oraz w drodze tej samej transakcji stał się współwłaścicielem trzeciej. Współwłaścicielem 50%, wraz ze mną. Działka ma w sumie 400mkw i w połowie jest rolna, więc ma bardzo niską wartość.
  Jeżeli wyszłoby z obliczeń, że kupił ją w lutym za 10000 zł, i za dokładnie tyle samo odstąpił mnie, to tu w ogóle jest dochód? Skoro koszt nabycia = wysokości przychodu?

 25. Mam pytanie

  kupiłem mieszkanie w styczniu 2016 (188tys), sprzedaje je w styczniu 2021 (280tys)

  Kupuje nowe za kwotę 399 tyś w styczniu 2021 (po sprzedaży poprzedniego)
  wpłącam 80 tyś wkładu własnego
  319 z kredytu hipotecznego

  czy muse zapłącićjakiś podatek ?

 26. okolo rok temi kupilismy ze wspolnikiem dzialke pod budowe magazynow ( za gotowke), niedawno dostalismy doskonala oferte kupna jej od nas – gdzie mozemy zarobic bardzo dobre pienidze.
  Za cala otrzymana kwote chcielismy kupic inna dzialke budowlana i wybudowac na niej domki letniskowe pod wynajem.
  Pytanie brzmi: czy bedziemy musieli zaplacic podatek skoro praktycznie wszystkie pieniadze przeznaczymy na zakup nowej ziemi i budowe domkow. z gory dziekuje za pomoc . M

 27. Witam
  Chciałam się tylko upewnić czy jeśli sprzedała mieszkanie które było na hipotekę po 4 latach mieszkania (ja kupiłam za 122tys i sprzedałam za 168tys)
  I kupiłam mieszkanie za 270tys na hipotekę to jestem zwolniona z podatku ? A jeżeli nie to co mam zrobić?

 28. Dzień dobry!
  A co jeżeli mieszkanie, które sprzedałem za 350 tys kupiłem za 250 tys i 200 tys pochodziło z kredytu?
  Wyliczenia są takie same?
  miałem 50 tys + 200tys kredytu. Sprzedałem mieszkanie za 350 tys i z tego spłaciłem 190 tys. kredytu.

  1. Dzień dobry
   Tak, wyliczenia są takie same, jak wynika to z powyższych wzorów. Spłatę kredytu, który był brany na tę nieruchomość, nie bierzemy pod uwagę (kredyt jest już wliczony w poniesiony koszt).
   Przychód: 350 tys. zł
   Koszty: 50 tys. wkładu własnego plus 200 tys. kredytu = 250 tys. zł
   Dochód: 350 tys. zł – 250 tys. zł = 100 tys. zł – jeżeli nie przeznaczy Pan środków ze sprzedaży na cele mieszkaniowe, to od tej kwoty będzie należny podatek.

 29. Dzień dobry, mam pytanie czy muszę zgłaszać do urzędu skarbowego iż za pieniądze nabyte ze sprzedaży działki budowlanej podarowanej od ojca i sprzedanej przed minieciem 5 lat kupiłam mieszkanie? PIT 39 został złożony w US. Cała kwotę która otrzymałam za sprzedaż działki zainwestowalam w nieruchomość. Czy teraz muszę zgłosić to na odpowiednim formularzu czy nic nie muszę zgłaszać w US?

  1. Dzień dobry
   Wg mojej wiedzy nie musi Pani tego zgłaszać. Wystarczyło złożenie PITu-39. Urząd skarbowy może Panią wezwać do udokumentowania poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe, zgodnie ze złożoną deklaracją.
   Gdyby wydatkowane kwoty różniły się od tych wpisanych w PIT-39, to wtedy powinna Pani złożyć korektę do zeznania.

 30. Dzień dobry, dziękuję za ciekawy artykuł.
  Mam pytanie, w sierpniu 2018r kupiłem 1 mieszkanie na cele mieszkaniowe, wykończyłem. W kwietniu 2019r sprzedałem to mieszkanie , za całość tych pieniędzy w sierpniu 2019 kupiłem drugie, większe mieszkanie też na cele mieszkaniowe, ale zaraz znalazłem działkę i sprzedałem to drugie niewykończone mieszkanie i za całość tych pieniądzy kupiłem działkę na budowę domu dla mnie(w trakcie budowy).
  Jestem os.fizyczną, rozliczam pit-39.
  Czy do rubryk Przychód/ Koszty/ Dochód mam wpisać SUMĘ kwot z 1 i 2 mieszkania?
  I czy jestem zwolniony z podatku? Bo oba mieszkania były na cele mieszkaniowe, tylko sprzedane b.szybko.

 31. Witam, mam pytanie dot. powyższego artykułu.
  Dostaliśmy działkę leśną wraz z łąką w formie darowizny, akt notarialny został sporządzony 23 marca 2016 roku. Chcielibyśmy jak najszybciej sprzedać tę nieruchomość, ale nie ukrywamy, że chcemy uniknąć odprowadzenia w/w podatku.
  Kiedy mija termin, po którym możemy spokojnie sprzedać las?
  Czy ulga dot. zakupu nieruchomości dotyczy także sprzedaży lasu? Czy kupując mieszkanie, do którego zakupu dołączymy kwotę ze sprzedaży lasu, zostaniemy zwolnieni z podatku? Rozważamy także zakup innej działki, czy musi być ona budowlana?

  1. Witam,
   Aby być zwolnionym z podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości, musi upłynąć 5 lat podatkowych. W Pani przypadku będzie to 2022 r.
   Ulga dotycząca zakupu nieruchomości na cele mieszkaniowe również dotyczy sprzedaży lasu.
   W przypadku gruntów rolnych nie zawsze przysługuje ulga, tylko dlatego, że jest to rola. Pisałam o tym we wcześniejszych komentarzach.

   Co do zakupu nowej działki – w ustawie znajdzie Pani taki zapis dotyczący zwolnienia z podatku w związku z zakupem gruntu:
   c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, (art. 21 ust. 25 UPDOF)

   Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji, proszę to skonsultować w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5

 32. Dzień dobry, bardzo bym poprosiła o informacje odnośnie działki rolnej przekazanej w darowiźnie a mianowicie:
  Otrzymałam w darowiźnie działkę od taty. W sierpniu tego roku mija 5 lat. Chciałabym sprzedać działkę w najbliższych dniach i teraz moje pytanie czy będę musiała odprowadzić podatek? Jeśli tak to czy jest możliwość uniknięcia zapłaty właśnie przez kupno np. działki rolnej w ciągu 3 lat od sprzedaży?

  1. Dzień dobry,
   Pierwsza sprawa to ustalenie właściwego okresu pięciu lat od otrzymania darowizny. Musi upłynąć 5 pełnych lat podatkowych, co oznacza, że roku, w którym była darowizna nie liczymy. Jeżeli sprzeda Pani działkę przed tym terminem, to trzeba będzie zapłacić podatek.
   Druga sprawa to, aby być zwolnionym z podatku, należy środki ze sprzedaży przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe w terminie 3 lat od sprzedaży. Wg mojej wiedzy zakup musi nastąpić po sprzedaży Pani nieruchomości, a nie przed.
   Co do sprzedaży działki rolnej – to zwolnione od podatku są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym zbyciem utraciły charakter rolny. Dlatego w tej sytuacji musi to Pani jeszcze skonsultować z urzędem skarbowym.
   Co do zakupu działki rolnej – w ustawie znajdzie Pani taki zapis dotyczący zwolnienia z podatku w związku z zakupem gruntu:
   c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, (art. 21 ust. 25 UPDOF)

 33. Dzień dobry.
  Mam pytanie. Niedługo sprzedam nieruchomość po ojcu z rodzeństwem, kupił ją w 1993 roku. Chce skorzystać ze zwolnienia podatkowego, moja część spadku wyniesie 150 tyś +/- za samą nieruchomość. Mam już swoje pieniądze z ubezpieczenia ojca na działkę, która kosztuje 130 tyś. Czy jest możliwość kupić ją teraz przed sprzedażą mojej części nieruchomości i jednocześnie skorzystać ze zwolnienia z podatku w związku z wcześniejszym zakupem działki?
  Wiem, też że mogę kupić teraz i po sprzedaży domu po prostu przeznaczyć te pieniądze na cele mieszkaniowe czyli na budowę domu wtedy mieć zwolnienie z podatku, jednak łatwiej by mi było wykazać urzędowi skarbowemu jeśli kupię po prostu działkę niż gdybym musiał przedstawić dowody w postaci faktur za materiały, usługi itp.

  1. Dzień dobry,
   Od 1 stycznia 2019 roku 5-letni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (lub wybudowanie) tej nieruchomości/prawa majątkowego przez spadkodawcę. Skoro Pana ojciec kupił nieruchomość w 1993 r., to z tego co Pan napisał, wynika, że nie będzie już obowiązku zapłaty podatku. Proszę to oczywiście skonsultować w urzędzie skarbowym na podstawie posiadanej przez Pana dokumentacji.

 34. Dzień dobry,

  Pani artykuł wiele wyjaśnił, ale mam jedną nurtującą kwestię, którą pozwolę sobie naświetlić i będę wdzięczna za odpowiedź, jeśli to możliwe. Czy powyższe obliczenia mają zastosowanie gdy pierwsze mieszkanie zostało zakupione na kredyt? Tzn. czy jeśli rozważana jest sprzedaż przed upływem 5 lat podatkowych od zakupu czy cena jego zakupu jest uznawana za koszt uzyskania przychodu? Mieszkanie zostało przykładowo zakupione za 400 tys., a na chwilę obecną sytuacja rynkowa i wyższe ceny nieruchomości pozwoliłyby na jego sprzedaż za 500 tys. Nie jest planowana następna inwestycja w nieruchomości. Po sprzedaży mieszkania pozostała część kredytu hipotecznego zostałaby spłacona. Czy w takiej sytuacji podatek dochodowy zostałby obliczony od różnicy pomiędzy ceną zakupu, a ceną sprzedaży (19% ze 100 tysięcy) czy opodatkowaniu będzie podlegała cena sprzedaży (czyli 19% z 500 tysięcy)?

  1. Dzień dobry
   Cena zakupu mieszkania będzie kosztem, mimo że było kupione na kredyt. W podanym przez Panią przykładzie dochodem będzie 100 tys. zł, czyli różnica między ceną sprzedaży (przychód) a ceną zakupu (koszt). Od tej kwoty będzie liczony podatek 19%.
   Czytałam interpretacje, z których wynika, że do kosztów można doliczyć koszty odpłatnego zbycia, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością).
   Do takich kosztów można zaliczyć:
   – koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego,
   – prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości,
   – koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości,
   – wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej,
   – koszty i opłaty sądowe.
   Być może dzięki temu będzie mogła Pani obniżyć kwotę do opodatkowania. Proszę to jednak skonsultować z doradcą podatkowym lub wystąpić z zapytaniem do urzędu skarbowego.

   1. Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. Oczywiście będę zasięgała dalszych informacji, natomiast to, co najbardziej mnie nurtowało na chwilę obecną, zostało wyjaśnione. Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.

 35. Dzień dobry, mam takie pytanie, rok temu tata przepisał mi 3tys ziemi, teraz chciałabym ją sprzedać i kupić za te pieniądze mieszkanie lub pobudować dom w innym miejscu, czy będę musiała płacić podatek dlatego, że sprzedaje ziemię przed upływem 5 lat?

  1. Pani Moniko,
   Jeżeli pieniądze ze sprzedaży przeznaczy Pani na zakup mieszkania lub budowę domu (dla siebie), to nie będzie Pani płaciła podatku. Warunek jest taki, aby pieniądze wydatkować na ten cel najpóźniej w terminie 3 lat od sprzedaży. Jak to zgłosić, gdzie i kiedy opisałam w powyższym artykule 🙂

 36. Dzień dobry,
  analizując wskazany w artykule wzór do obliczenia podatku mam pytanie. Jeśli sprzedam nieruchomość przed upływem 5 lat za kwotę, za którą nabyłem 3 lata temu to nie muszę deklarować wydatkowania otrzymanych pieniędzy na cele mieszkaniowe. Podatek wychodzi zero.

  1. Panie Macieju,
   Aby skorzystać z ulgi, musi Pan obowiązkowo powiadomić o tym US, nawet w sytuacji gdy podatek wynosi zero zł.
   Szczegółowo o tym pisałam w podrozdziale “Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego – czyli co, gdzie i kiedy?”.

 37. Witam, moi rodzice sprzedają dom za 600tyś przed upływem 5 lat,budowali go z własnych środków i nie gromadzili faktur,działkę zakupili za 65tyś, jaki będą mieć podatek do uiszczenia?

  1. Dzień dobry
   Polecam zadanie tego pytania doradcy podatkowemu, którego znajdą Państwo na stronie: http://lexnonstop.com/j53V91
   Dla posiadaczy karty Mój Prawnik pierwsza porada jest za 20 zł.
   Jeżeli będą Państwo zainteresowani otrzymaniem tej karty, proszę o kontakt na b.wiekiera@bwnieruchomosci.pl
   Karta jest bezpłatna, więc warto z niej skorzystać. Dzięki niej mają Państwo dostęp do tańszych porad prawnych, bez wychodzenia z domu.
   Sama korzystam z porad prawnych na tym portalu i jestem zadowolona. Dlatego też podjęłam z nimi współpracę 🙂

 38. Pani Bernadetto,
  Proszę o poradę. Jestem na etapie budowy domu, po wybudowaniu wspomnianej inwestycji będę chciał sprzedać obecne mieszkanie – staż mieszkaniowy krótszy niż 5 lat, na które mam kredyt hipoteczny. Jak uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego? Czy spłacenie kredytu na sprzedawane mieszkanie jest takim kosztem? Czy jeśli budowa domu zaczęła się przed sprzedażą mieszkania można to zaliczyć do kosztów mieszkaniowych? W jaki sposób rozwiązać tę sprawę, żeby nie płacić wspomnianego podatku?

  1. Panie Piotrze,
   Wg mojej wiedzy zwolnieniu od podatku nie podlega spłata kredytu zaciągniętego na zakup zbywanej nieruchomości. Musiałby to być kredyt zaciągnięty (przed sprzedażą Pana mieszkania) na inną nieruchomość. Proponuję Panu, aby jednak to potwierdzić u źródła, czyli w US.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *