Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat – 2020r

12 - Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat - 2020r

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat

Co znajdziesz w artykule:

 • Czy muszę zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat?
 • Kto jest zwolniony z podatku od sprzedaży nieruchomości?
  • Nieruchomość nabyta w drodze spadku
  • Sprzedaż nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżonków
 • Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego – czyli co, gdzie i kiedy?
 • Jak uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości?
 • Jak obliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości?
 • Podsumowanie

Planując sprzedaż mieszkania lub domu istnieje ryzyko, że będziesz musiał zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości. To czy zawsze jest należny, w jakiej wysokości i jak go uniknąć, przeczytasz w poniższym artykule.

Czy muszę zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych), sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia, wiąże się z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wysokość tego podatku wynosi 19 procent i jest on liczony od wysokości dochodu. W jaki sposób go wyliczyć przeczytasz w dalszej części artykułu.  

Pamiętaj, że okres 5 lat liczony jest w latach podatkowych, a nie kalendarzowych. Oznacza to, że jeżeli nabyłeś nieruchomość w 2014 r. i  nie chcesz płacić tego podatku, to dopiero w 2020 r. będziesz mógł ją sprzedać. Roku 2014 nie liczymy, a więc musi minąć 2015, 16, 17, 18 i 19.

Kto jest zwolniony z podatku od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat?

Dzięki zmianom w prawie (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych), obowiązującym od 2019r, okres 5-letni trochę inaczej wygląda w sytuacji:

Nieruchomość nabyta w drodze spadku

Od 1 stycznia 2019 roku 5-letni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (lub wybudowanie) tej nieruchomości/prawa majątkowego przez spadkodawcę. Do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży takiej nieruchomości możesz zaliczyć również udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę oraz przypadające na podatnika ciężary spadkowe, w takiej wysokości, w jakiej wartość zbywanej rzeczy (lub zbywanego prawa) odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych przez podatnika.

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżonków

W przypadku sprzedaży nieruchomości małżonków (które zostały nabyte wcześniej do majątku wspólnego lub wybudowane w trakcie trwania małżeństwa na zasadach ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej), gdy do ich sprzedaży dojdzie po ustaniu ww. wspólności małżeńskiej,  5-letni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (wybudowanie) nieruchomości do majątku wspólnego małżonków.

Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego – czyli co, gdzie i kiedy?

Jeżeli sprzedałeś mieszkanie przed upływem 5 lat, jesteś zobowiązany do powiadomienia o tym urzędu skarbowego. Jest to warunek konieczny aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Służy do tego formularz PIT-39, który należy złożyć do 30 kwietnia roku podatkowego następującego po tym, w którym sprzedałeś nieruchomość.

W zeznaniu powinieneś wykazać kwoty przychodu, kosztów i dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, zarówno tego, który podlega opodatkowaniu, jak i tego, który jest zwolniony z opodatkowania.

Co ważne w PIT-39 wpisujesz dochody zwolnione z opodatkowania niezależnie od tego, czy wydatki na cele mieszkaniowe poniosłeś do dnia złożenia zeznania, czy też planujesz je ponieść  dopiero w okresie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym uzyskany był przychód.


3 1024x1024 - Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat - 2020r

Pobierz bezpłatnego e-booka

Prawie 50 stron konkretnej wiedzy na temat zakupu mieszkania na kredyt

12 KROKÓW DO CELU


Powyższych zasad nie trzeba stosować w sytuacji:

 • budowy i sprzedaży budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,
 • kiedy przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw stanowi przychód z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.

Jak uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości?

Sprzedając prywatną nieruchomość w okresie 5-letnim, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, możesz skorzystać ze zwolnienia podatkowego, czyli tzw. ulgi mieszkaniowej (art. 21 ust. 1 pkt 131 UPDOF). Warunkiem skorzystania z ulgi, jest przeznaczenie środków otrzymanych ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Dzięki ostatnim zmianom masz na to 3 lata od końca roku podatkowego, w którym sprzedałeś nieruchomość.

Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się m.in:

 • nabycie budynku mieszkalnego,
 • nabycie lokalu mieszkalnego (odrębna własność oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont na cele mieszkalne własnego budynku lub lokalu mieszkalnego,
 • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,
 • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia
 • zamiana nieruchomości

Szczegółowy wykaz dopuszczalnych wydatków na własne cele mieszkaniowe został sformułowany w art. 21 ust. 25 UPDOF. Przed podjęciem decyzji na temat wydatkowania środków ze sprzedaży, upewnij się, czy Twój cel znajduje się w ustawie.

Co ciekawe, nieruchomości, na które zostaną wydatkowane środku, mogą znajdować się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Jak obliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości?

Do obliczenia podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości w pierwszej kolejności należy ustalić dochód z odpłatnego zbycia (przychód minus koszty uzyskania przychodu) i dochód wolny od podatku (dochód pomnożony przez deklarowane wydatki na cele mieszkaniowe i podzielone przez przychód z odpłatnego zbycia).

Jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości zostanie w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to dochód w całości będzie korzystał ze zwolnienia od podatku.

Jeśli jednak tylko część przychodu przeznaczona będzie na cele mieszkaniowe, to zwolnieniem objęta będzie tylko ta część dochodu, która proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. 

Przykład 1:

Pani Agnieszka w 2019 r. sprzedała swoje mieszkanie za 300 tys. zł. Nabyła je w 2015 r. za kwotę 200 tys. zł. Z uzyskanych ze sprzedaży pieniędzy, chce kupić mieszkanie – za 240 tys. zł. Pozostałą kwotę 60 tys. zł. chce wydatkować w inny sposób, niezwiązany z własnym celem mieszkaniowym.

Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości: 300 tys. zł.

Koszty uzyskania przychodu: 200 tys. zł.

Dochód: 300 tys. zł – 200 tys. zł = 100 tys. zł

Planowane wydatki na cele mieszkaniowe w okresie 3 lat liczonych od końca roku podatkowego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości – 240 tys. zł.

Dochód wolny od podatku:

(100 tys. zł x 240 tys. zł)/300 tys. zł = 80 tys. zł

Kwota do opodatkowania:

100 tys. zł – 80 tys. zł = 20 tys. zł

Należny podatek:

20 tys. zł x 19% = 3,8 tys. zł

Przykład 2:

Pan Adam w 2019 r. sprzedał swoje mieszkanie za 500 tys. zł. Nabył je w 2016 r. za kwotę 400 tys. zł. Z uzyskanych ze sprzedaży pieniędzy, chce kupić mieszkanie – za 500 tys. zł.

Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości: 500 tys. zł.

Koszty uzyskania przychodu: 400 tys. zł.

Dochód: 500 tys. zł – 400 tys. zł = 100 tys. zł

Planowane wydatki na cele mieszkaniowe w okresie 3 lat liczonych od końca roku podatkowego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości – 500 tys. zł.

Dochód wolny od podatku:

(100 tys. zł x 500 tys. zł)/500 tys. zł = 100 tys. zł

W tej sytuacji cały uzyskany ze sprzedaży mieszkania dochód korzysta ze zwolnienia, czyli Pan Adam nie zapłaci podatku.

Podsumowanie — sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat.

Planując sprzedaż nieruchomości, upewnij się, czy minął termin 5 lat od czasu jej zakupu lub jej otrzymania np. w formie darowizny. Każdy z nas chce otrzymać jak najwyższą cenę ze sprzedaży. Czasem tylko kilka miesięcy dzieli nas od tego, aby być zwolnionym z konieczności zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości.

Zdarzają się sytuacje, że o podatku dowiadujemy się dopiero podczas transakcji u notariusza. Dlatego mam nadzieję, że mój artykuł pomoże Ci podjąć decyzję w odpowiednim dla Ciebie momencie.

Bardzo ważne!

Bardzo dziękuję za zainteresowanie moim artykułem. Konsekwencją tego jest duża ilość zapytań kierowanych z Waszej strony (w formie komentarzy i wiadomości prywatnych).

Proszę jednak pamiętać, że nie jestem doradcą podatkowym ani pracownikiem urzędu skarbowego. Moja wiedza oparta jest na moim doświadczeniu, szkoleniach i samodzielnym poszukiwaniu wiedzy. W związku z tym proszę mieć świadomość, że nie ponoszę odpowiedzialności za podjęte przez Was decyzje. Staram się, aby moje odpowiedzi były jak najbardziej rzetelne, jednak bez zapoznania się ze szczegółami sprawy i przede wszystkim dokumentacją nie jestem w stanie udzielić gwarancji odpowiedzi.

Poza tym wiele pytań kierowanych z Waszej strony tak naprawdę wymaga indywidualnej interpretacji w urzędzie skarbowym. Są również i takie pytania, na które znajdziecie odpowiedzi, po prostu czytając powyższy artykuł lub komentarze.

Dlatego proszę Cię, abyś przed wysłaniem zapytania przeczytał tekst i komentarze. Być może znajdziesz tam odpowiedź 🙂

Ps. indywidualne porady udzielam tylko w ramach współpracy. W jaki sposób dowiesz się TUTAJ.3 1024x1024 - Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat - 2020r

Pobierz bezpłatnego e-booka

12 KROKÓW DO CELU


Agent nieruchomo%C5%9Bci Ekspert kredytowy wsp%C3%B3%C5%82praca - Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat - 2020r

28 myśli na “Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat – 2020r

 1. No dobrze, a co tu jest przychodem, dochodem i kosztem uzyskania?

  Mój sąsiad kupił dwie działki obok mnie, oraz w drodze tej samej transakcji stał się współwłaścicielem trzeciej. Współwłaścicielem 50%, wraz ze mną. Działka ma w sumie 400mkw i w połowie jest rolna, więc ma bardzo niską wartość.
  Jeżeli wyszłoby z obliczeń, że kupił ją w lutym za 10000 zł, i za dokładnie tyle samo odstąpił mnie, to tu w ogóle jest dochód? Skoro koszt nabycia = wysokości przychodu?

 2. Mam pytanie

  kupiłem mieszkanie w styczniu 2016 (188tys), sprzedaje je w styczniu 2021 (280tys)

  Kupuje nowe za kwotę 399 tyś w styczniu 2021 (po sprzedaży poprzedniego)
  wpłącam 80 tyś wkładu własnego
  319 z kredytu hipotecznego

  czy muse zapłącićjakiś podatek ?

 3. okolo rok temi kupilismy ze wspolnikiem dzialke pod budowe magazynow ( za gotowke), niedawno dostalismy doskonala oferte kupna jej od nas – gdzie mozemy zarobic bardzo dobre pienidze.
  Za cala otrzymana kwote chcielismy kupic inna dzialke budowlana i wybudowac na niej domki letniskowe pod wynajem.
  Pytanie brzmi: czy bedziemy musieli zaplacic podatek skoro praktycznie wszystkie pieniadze przeznaczymy na zakup nowej ziemi i budowe domkow. z gory dziekuje za pomoc . M

 4. Witam
  Chciałam się tylko upewnić czy jeśli sprzedała mieszkanie które było na hipotekę po 4 latach mieszkania (ja kupiłam za 122tys i sprzedałam za 168tys)
  I kupiłam mieszkanie za 270tys na hipotekę to jestem zwolniona z podatku ? A jeżeli nie to co mam zrobić?

 5. Dzień dobry!
  A co jeżeli mieszkanie, które sprzedałem za 350 tys kupiłem za 250 tys i 200 tys pochodziło z kredytu?
  Wyliczenia są takie same?
  miałem 50 tys + 200tys kredytu. Sprzedałem mieszkanie za 350 tys i z tego spłaciłem 190 tys. kredytu.

  1. Dzień dobry
   Tak, wyliczenia są takie same, jak wynika to z powyższych wzorów. Spłatę kredytu, który był brany na tę nieruchomość, nie bierzemy pod uwagę (kredyt jest już wliczony w poniesiony koszt).
   Przychód: 350 tys. zł
   Koszty: 50 tys. wkładu własnego plus 200 tys. kredytu = 250 tys. zł
   Dochód: 350 tys. zł – 250 tys. zł = 100 tys. zł – jeżeli nie przeznaczy Pan środków ze sprzedaży na cele mieszkaniowe, to od tej kwoty będzie należny podatek.

 6. Dzień dobry, mam pytanie czy muszę zgłaszać do urzędu skarbowego iż za pieniądze nabyte ze sprzedaży działki budowlanej podarowanej od ojca i sprzedanej przed minieciem 5 lat kupiłam mieszkanie? PIT 39 został złożony w US. Cała kwotę która otrzymałam za sprzedaż działki zainwestowalam w nieruchomość. Czy teraz muszę zgłosić to na odpowiednim formularzu czy nic nie muszę zgłaszać w US?

  1. Dzień dobry
   Wg mojej wiedzy nie musi Pani tego zgłaszać. Wystarczyło złożenie PITu-39. Urząd skarbowy może Panią wezwać do udokumentowania poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe, zgodnie ze złożoną deklaracją.
   Gdyby wydatkowane kwoty różniły się od tych wpisanych w PIT-39, to wtedy powinna Pani złożyć korektę do zeznania.

 7. Dzień dobry, dziękuję za ciekawy artykuł.
  Mam pytanie, w sierpniu 2018r kupiłem 1 mieszkanie na cele mieszkaniowe, wykończyłem. W kwietniu 2019r sprzedałem to mieszkanie , za całość tych pieniędzy w sierpniu 2019 kupiłem drugie, większe mieszkanie też na cele mieszkaniowe, ale zaraz znalazłem działkę i sprzedałem to drugie niewykończone mieszkanie i za całość tych pieniądzy kupiłem działkę na budowę domu dla mnie(w trakcie budowy).
  Jestem os.fizyczną, rozliczam pit-39.
  Czy do rubryk Przychód/ Koszty/ Dochód mam wpisać SUMĘ kwot z 1 i 2 mieszkania?
  I czy jestem zwolniony z podatku? Bo oba mieszkania były na cele mieszkaniowe, tylko sprzedane b.szybko.

 8. Witam, mam pytanie dot. powyższego artykułu.
  Dostaliśmy działkę leśną wraz z łąką w formie darowizny, akt notarialny został sporządzony 23 marca 2016 roku. Chcielibyśmy jak najszybciej sprzedać tę nieruchomość, ale nie ukrywamy, że chcemy uniknąć odprowadzenia w/w podatku.
  Kiedy mija termin, po którym możemy spokojnie sprzedać las?
  Czy ulga dot. zakupu nieruchomości dotyczy także sprzedaży lasu? Czy kupując mieszkanie, do którego zakupu dołączymy kwotę ze sprzedaży lasu, zostaniemy zwolnieni z podatku? Rozważamy także zakup innej działki, czy musi być ona budowlana?

  1. Witam,
   Aby być zwolnionym z podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości, musi upłynąć 5 lat podatkowych. W Pani przypadku będzie to 2022 r.
   Ulga dotycząca zakupu nieruchomości na cele mieszkaniowe również dotyczy sprzedaży lasu.
   W przypadku gruntów rolnych nie zawsze przysługuje ulga, tylko dlatego, że jest to rola. Pisałam o tym we wcześniejszych komentarzach.

   Co do zakupu nowej działki – w ustawie znajdzie Pani taki zapis dotyczący zwolnienia z podatku w związku z zakupem gruntu:
   c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, (art. 21 ust. 25 UPDOF)

   Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji, proszę to skonsultować w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5

 9. Dzień dobry, bardzo bym poprosiła o informacje odnośnie działki rolnej przekazanej w darowiźnie a mianowicie:
  Otrzymałam w darowiźnie działkę od taty. W sierpniu tego roku mija 5 lat. Chciałabym sprzedać działkę w najbliższych dniach i teraz moje pytanie czy będę musiała odprowadzić podatek? Jeśli tak to czy jest możliwość uniknięcia zapłaty właśnie przez kupno np. działki rolnej w ciągu 3 lat od sprzedaży?

  1. Dzień dobry,
   Pierwsza sprawa to ustalenie właściwego okresu pięciu lat od otrzymania darowizny. Musi upłynąć 5 pełnych lat podatkowych, co oznacza, że roku, w którym była darowizna nie liczymy. Jeżeli sprzeda Pani działkę przed tym terminem, to trzeba będzie zapłacić podatek.
   Druga sprawa to, aby być zwolnionym z podatku, należy środki ze sprzedaży przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe w terminie 3 lat od sprzedaży. Wg mojej wiedzy zakup musi nastąpić po sprzedaży Pani nieruchomości, a nie przed.
   Co do sprzedaży działki rolnej – to zwolnione od podatku są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym zbyciem utraciły charakter rolny. Dlatego w tej sytuacji musi to Pani jeszcze skonsultować z urzędem skarbowym.
   Co do zakupu działki rolnej – w ustawie znajdzie Pani taki zapis dotyczący zwolnienia z podatku w związku z zakupem gruntu:
   c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, (art. 21 ust. 25 UPDOF)

 10. Dzień dobry.
  Mam pytanie. Niedługo sprzedam nieruchomość po ojcu z rodzeństwem, kupił ją w 1993 roku. Chce skorzystać ze zwolnienia podatkowego, moja część spadku wyniesie 150 tyś +/- za samą nieruchomość. Mam już swoje pieniądze z ubezpieczenia ojca na działkę, która kosztuje 130 tyś. Czy jest możliwość kupić ją teraz przed sprzedażą mojej części nieruchomości i jednocześnie skorzystać ze zwolnienia z podatku w związku z wcześniejszym zakupem działki?
  Wiem, też że mogę kupić teraz i po sprzedaży domu po prostu przeznaczyć te pieniądze na cele mieszkaniowe czyli na budowę domu wtedy mieć zwolnienie z podatku, jednak łatwiej by mi było wykazać urzędowi skarbowemu jeśli kupię po prostu działkę niż gdybym musiał przedstawić dowody w postaci faktur za materiały, usługi itp.

  1. Dzień dobry,
   Od 1 stycznia 2019 roku 5-letni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (lub wybudowanie) tej nieruchomości/prawa majątkowego przez spadkodawcę. Skoro Pana ojciec kupił nieruchomość w 1993 r., to z tego co Pan napisał, wynika, że nie będzie już obowiązku zapłaty podatku. Proszę to oczywiście skonsultować w urzędzie skarbowym na podstawie posiadanej przez Pana dokumentacji.

 11. Dzień dobry,

  Pani artykuł wiele wyjaśnił, ale mam jedną nurtującą kwestię, którą pozwolę sobie naświetlić i będę wdzięczna za odpowiedź, jeśli to możliwe. Czy powyższe obliczenia mają zastosowanie gdy pierwsze mieszkanie zostało zakupione na kredyt? Tzn. czy jeśli rozważana jest sprzedaż przed upływem 5 lat podatkowych od zakupu czy cena jego zakupu jest uznawana za koszt uzyskania przychodu? Mieszkanie zostało przykładowo zakupione za 400 tys., a na chwilę obecną sytuacja rynkowa i wyższe ceny nieruchomości pozwoliłyby na jego sprzedaż za 500 tys. Nie jest planowana następna inwestycja w nieruchomości. Po sprzedaży mieszkania pozostała część kredytu hipotecznego zostałaby spłacona. Czy w takiej sytuacji podatek dochodowy zostałby obliczony od różnicy pomiędzy ceną zakupu, a ceną sprzedaży (19% ze 100 tysięcy) czy opodatkowaniu będzie podlegała cena sprzedaży (czyli 19% z 500 tysięcy)?

  1. Dzień dobry
   Cena zakupu mieszkania będzie kosztem, mimo że było kupione na kredyt. W podanym przez Panią przykładzie dochodem będzie 100 tys. zł, czyli różnica między ceną sprzedaży (przychód) a ceną zakupu (koszt). Od tej kwoty będzie liczony podatek 19%.
   Czytałam interpretacje, z których wynika, że do kosztów można doliczyć koszty odpłatnego zbycia, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością).
   Do takich kosztów można zaliczyć:
   – koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego,
   – prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości,
   – koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości,
   – wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej,
   – koszty i opłaty sądowe.
   Być może dzięki temu będzie mogła Pani obniżyć kwotę do opodatkowania. Proszę to jednak skonsultować z doradcą podatkowym lub wystąpić z zapytaniem do urzędu skarbowego.

   1. Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. Oczywiście będę zasięgała dalszych informacji, natomiast to, co najbardziej mnie nurtowało na chwilę obecną, zostało wyjaśnione. Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.

 12. Dzień dobry, mam takie pytanie, rok temu tata przepisał mi 3tys ziemi, teraz chciałabym ją sprzedać i kupić za te pieniądze mieszkanie lub pobudować dom w innym miejscu, czy będę musiała płacić podatek dlatego, że sprzedaje ziemię przed upływem 5 lat?

  1. Pani Moniko,
   Jeżeli pieniądze ze sprzedaży przeznaczy Pani na zakup mieszkania lub budowę domu (dla siebie), to nie będzie Pani płaciła podatku. Warunek jest taki, aby pieniądze wydatkować na ten cel najpóźniej w terminie 3 lat od sprzedaży. Jak to zgłosić, gdzie i kiedy opisałam w powyższym artykule 🙂

 13. Dzień dobry,
  analizując wskazany w artykule wzór do obliczenia podatku mam pytanie. Jeśli sprzedam nieruchomość przed upływem 5 lat za kwotę, za którą nabyłem 3 lata temu to nie muszę deklarować wydatkowania otrzymanych pieniędzy na cele mieszkaniowe. Podatek wychodzi zero.

  1. Panie Macieju,
   Aby skorzystać z ulgi, musi Pan obowiązkowo powiadomić o tym US, nawet w sytuacji gdy podatek wynosi zero zł.
   Szczegółowo o tym pisałam w podrozdziale “Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego – czyli co, gdzie i kiedy?”.

 14. Witam, moi rodzice sprzedają dom za 600tyś przed upływem 5 lat,budowali go z własnych środków i nie gromadzili faktur,działkę zakupili za 65tyś, jaki będą mieć podatek do uiszczenia?

  1. Dzień dobry
   Polecam zadanie tego pytania doradcy podatkowemu, którego znajdą Państwo na stronie: http://lexnonstop.com/j53V91
   Dla posiadaczy karty Mój Prawnik pierwsza porada jest za 20 zł.
   Jeżeli będą Państwo zainteresowani otrzymaniem tej karty, proszę o kontakt na b.wiekiera@bwnieruchomosci.pl
   Karta jest bezpłatna, więc warto z niej skorzystać. Dzięki niej mają Państwo dostęp do tańszych porad prawnych, bez wychodzenia z domu.
   Sama korzystam z porad prawnych na tym portalu i jestem zadowolona. Dlatego też podjęłam z nimi współpracę 🙂

 15. Pani Bernadetto,
  Proszę o poradę. Jestem na etapie budowy domu, po wybudowaniu wspomnianej inwestycji będę chciał sprzedać obecne mieszkanie – staż mieszkaniowy krótszy niż 5 lat, na które mam kredyt hipoteczny. Jak uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego? Czy spłacenie kredytu na sprzedawane mieszkanie jest takim kosztem? Czy jeśli budowa domu zaczęła się przed sprzedażą mieszkania można to zaliczyć do kosztów mieszkaniowych? W jaki sposób rozwiązać tę sprawę, żeby nie płacić wspomnianego podatku?

  1. Panie Piotrze,
   Wg mojej wiedzy zwolnieniu od podatku nie podlega spłata kredytu zaciągniętego na zakup zbywanej nieruchomości. Musiałby to być kredyt zaciągnięty (przed sprzedażą Pana mieszkania) na inną nieruchomość. Proponuję Panu, aby jednak to potwierdzić u źródła, czyli w US.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *