Renta planistyczna – przeczytaj, zanim sprzedaż nieruchomość

renta planistyczna

Przed sprzedażą nieruchomości powinniśmy się do tego odpowiednio przygotować. Na ogół większość osób ogranicza swoje działania do skompletowania niezbędnych dokumentów. Niestety są pewne istotne elementy, o których sprzedający zapominają lub zwyczajnie nie mają pojęcia. 

Jednym z nich jest podatek dochody od sprzedaży nieruchomości, o którym przeczytacie w artykule:  Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat. Kolejnym elementem jest renta planistyczna i w tym artykule skupię się właśnie na niej. Dowiecie się: 

  • co to jest renta planistyczna,
  • w jakiej jest wysokości,
  • jak długo występuje obowiązek jej zapłaty,
  • czy darowizna też jest podstawą do jej wyliczenia,
  • czy można dowiedzieć się, ile wyniesie, zanim sprzedamy nieruchomość. 

Renta planistyczna – co to jest? 

Renta planistyczna jest to forma daniny publicznej, płaconej przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy. Jest to opłata jednorazowa ustalona przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i stanowi dochód gminy. 

Podstawą prawną ustalenia renty planistycznej jest art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który brzmi: 

4. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Jak wynika z powyższego, renta planistyczna pobierana jest w przypadku wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanej  uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu (w skrócie MPZP). Oczywiście musi dojść do jej sprzedaży. Sam fakt zmiany przeznaczenia nieruchomości, nie powoduje obowiązku ponoszenia tej opłaty. 

Pobierana jest od właściciela lub użytkownika wieczystego zbywającego nieruchomość (lub część nieruchomości). Dlatego jest to tak istotne, z punktu widzenia sprzedającego. To on będzie tę opłatę ponosił i w związku z tym powinien to uwzględnić przy ustalaniu ceny sprzedaży. 

Ile wynosi renta planistyczna? 

Wysokość renty planistycznej określona jest w uchwalonym planie miejscowym i nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości. 

Z ustawy wynika, że mogłaby być niższa. Trudno jest jednak spotkać uchwałę, w której ta stawka byłaby poniżej 30%. Ja przynajmniej takiej nie widziałam. Jeżeli w Waszej gminie jest niższa, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Warto chwalić gminy przyjazne mieszkańcom. 

Zapis na temat wysokości renty, znajdziemy zwykle w końcowych postanowieniach miejscowego planu.  

Kiedy i kto ustala wysokość należnej renty planistycznej? 

Po sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, notariusz ma siedem dni na przesłanie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wypisu z tego aktu. Następnie właściwa jednostka bada, czy zbywana nieruchomość podlega rencie planistycznej. Jeżeli tak, to zawiadamia zbywcę nieruchomości o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości należnej opłaty. 

Wzrost wartości nieruchomości określa powołany przez organ rzeczoznawca majątkowy. Od wniosków zawartych w operacie będzie zależało czy nastąpił wzrost nieruchomości i jeżeli tak to w jakiej wysokości. 

Decyzja w sprawie ustalenia wysokości renty planistycznej powinna być wydana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji, bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego. 

Od otrzymanej decyzji zbywcy nieruchomości przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie należy wnieść do organu odwoławczego (tutaj: samorządowe kolegium odwoławcze) za pośrednictwem organu, który ją wydał. 

działka

Po jakim terminie nie musimy płacić renty planistycznej? 

Zgodnie z art. 37 ust. 3 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, renta planistyczna może być pobierana w terminie 5 lat od daty wejścia w życie miejscowego planu (MPZP). 

3. Roszczenia, o których mowa w art. 36 prawo do żądania od gminy odszkodowania lub żądania wykupienia nieruchomości ust. 3, można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do opłat, o których mowa w art. 36 prawo do żądania od gminy odszkodowania lub żądania wykupienia nieruchomości ust. 4.

Musimy jednak wiedzieć, że nie chodzi tutaj o datę uchwalenia uchwały w sprawie MPZP. Właściwą datą jest data liczona jako upływ vacatio legis od dnia ogłoszenia tej uchwały w dzienniku urzędowym województwa. 

Po upływie 5 lat renta planistyczna nie będzie już należna. 

Wysokość opłaty i terminy znajdziemy na końcu uchwały dotyczącej uchwalenia lub zmiany miejscowego planu. Wygląda to mniej więcej tak:  

Renta planistyczna a darowizna 

Często zadawanym przez Was pytaniem jest to, czy w przypadku darowizny również będzie należna renta planistyczna. W Internecie możemy znaleźć odmienne informacje na ten temat. Poniżej przedstawię moje stanowisko w tej sprawie oraz argument, na którym się opieram. 

Pamiętajcie jednak, że ja nie jestem radcą prawnym i najlepiej przed sprzedażą zapytajcie bezpośrednio w gminie, czy w przypadku darowizny będzie należna renta planistyczna. Możecie również skorzystać z porady lokalnego radcy prawnego lub np. z porady online na platformie Lexnonstop. Jest to platforma, z której sama korzystam na co dzień. Za niewielką kwotę można otrzymać opinię radcy prawnego z każdej dziedziny prawa. Chcę też, abyście wiedzieli, że współpracuję z tą platformą w ten sposób, że za każdy zakup porady za pośrednictwem mojego linka (https://lexnonstop.com/d71Vt5) otrzymuję niewielki procent. Dzięki temu w dalszym ciągu mogę rozwijać blog. 

Wracając do tematu, według mojej wiedzy, w przypadku zbycia nieruchomości w formie darowizny, nie wystąpi renta planistyczna. Przez długi czas toczyły się dyskusje na temat tego czy słowo „zbycie” dotyczy również nieodpłatnej darowizny. Wątpliwości w tej sprawie rozwiała uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2009 r. (sygn. II OPS 3/09) i potwierdza ona to, co napisałam powyżej. Czy można ustalić wysokość renty planistycznej przed sprzedażą nieruchomości? 

Tak i uważam, że warto to zrobić. Takie prawo daje nam art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

7. Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed jej zbyciem może żądać od wójta, burmistrza albo prezydenta miasta ustalenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty, o której mowa w art. 36 prawo do żądania od gminy odszkodowania lub żądania wykupienia nieruchomości ust. 4.

Wiedza na temat wysokości renty planistycznej, pomoże nam ustalić cenę sprzedaży w odpowiedni sposób. Brak tej informacji, lub – co gorsza – brak wiedzy na temat tego, że w ogóle istnieje coś takiego jak renta planistyczna, powoduje, że po sprzedaży możemy spotkać się z niemiłą niespodzianką. Bardzo często mamy plany związane z gotówką otrzymaną ze sprzedaży nieruchomości. Po fakcie może okazać się, że jej część będziemy musieli oddać gminie i braknie jej na realizację naszych planów. 

Podsumowanie 

Mam nadzieję, że informacje zawarte w moim artykule są dla Was przydatne. Jeżeli tak, to będę wdzięczna za udostępnienie artykułu w mediach społecznościowych. Dzięki temu inni również będą mogli się dowiedzieć o rencie planistycznej.

Tak jak pisałam na wstępie, wiele osób nie ma o tym pojęcia i po sprzedaży otrzymuje niemiłą niespodziankę w formie decyzji administracyjnej, nakazującej zapłatę renty. Czasem wystarczy wstrzymać się ze sprzedażą kilka miesięcy, aby danina nie była należna. Dlatego im więcej osób udostępni ten artykuł, tym większe są szanse na to, że inni podejmą właściwe decyzje. 

Na sam koniec napiszę, że warto skorzystać z usług sprawdzonych i polecanych agentów nieruchomości oraz notariuszy. Agent nieruchomości powinien zweryfikować miejscowy plan i poinformować Was o tym, że po sprzedaży będziecie zobowiązani do zapłaty renty planistycznej (o ile będą takie przesłanki). Natomiast notariusz zwykle informuje o tym, że renta będzie należna dopiero podczas czynności notarialnej. Myślę, że w wielu przypadkach może być to trochę za późno.

Przeczytaj również:

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat

Zmiany w miejscowym planie – pilnuj swego lub płacz! Moja historia

Działki rolne – kto może kupić?

Umowa przedwstępna, podpisuj ją świadomie – zadatek czy zaliczka?

Prezentacja mieszkania – czy wiesz, kogo wpuszczasz?

Jak przygotować mieszkanie do sprzedaży?

Agent nieruchomości – 21 powodów, dlaczego warto go zatrudnić


Chcesz być na bieżąco?

Obserwuj mnie na:


 

5 komentarzy do “Renta planistyczna – przeczytaj, zanim sprzedaż nieruchomość”

  1. Pani Bernadeto, gdzie mogę dowiedzieć się czy ta renta będzie należna czy nie? Chcę sprzedać działkę, która wcześniej była rolna, ale trzy lata temu była zmiana planu i częściowo jest już budowlana

  2. Bardzo dobry artykuł! Właśnie jestem przed sprzedażą działki, która zmieniła przeznaczenie dwa lata temu i szukałem informacji na ten temat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.