Kredyty w ofercie

Kredyt hipoteczne

W zależności od tego, jakie masz plany, mogę zaproponować jeden z poniższych kredytów. Mogą to być cele związane z posiadaniem własnej nieruchomości, jak i cele związane np. z zakupem samochodu. Może chcesz skonsolidować swoje kredyty? Masz inne plany, ale nie znalazłeś rozwiązania wśród poniżej wskazanych? Napisz do mnie.


Kre­dyt miesz­ka­niowy

– to kre­dyt hipo­teczny, przeznaczony na konkretny cel, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na Twojej lub osoby trzeciej nieruchomości.

Cel kredytowania:

 • zakup miesz­ka­nia lub domu od osoby fizycz­nej, dewe­lo­pera lub spół­dzielni mieszkaniowej;
 • budowa lub dokończenie budowy domu systemem gospodarczym, lub z udziałem generalnego wykonawcy;
 • budowa domu lub miesz­ka­nia przez dewe­lo­pe­ra, lub spół­dziel­nią mieszkaniową;
 • remont/modernizacja/wykończenie nie­ru­cho­mo­ści;
 • zakup działki budowlanej;
 • zakup sie­dli­ska;
 • prze­kształ­ce­nie loka­tor­skiego lub wła­sno­ścio­wego spół­dziel­czego prawa do lokalu w prawo własności;
 • zakup miesz­ka­nia z licy­ta­cji komorniczej;
 • wykup miesz­ka­nia zakła­do­wego lub komunalnego;
 • adap­ta­cja pomiesz­cze­nia nie­miesz­kal­nego na cele mieszkalne;
 • refi­nan­so­wa­nie nakła­dów ponie­sio­nych na wyżej wymie­nione cele.

Kre­dyt kon­so­li­da­cyjny

– jest to kre­dyt prze­zna­czony na spłatę róż­nych posia­da­nych zobo­wią­zań.

Cel kredytowania:

 • połą­cze­nie kilku kre­dy­tów w jeden o niż­szej racie;
 • spłata innych zobo­wią­zań kre­dy­to­wych np.: kre­dy­tów gotów­ko­wych, kredytów hipotecznych, kre­dy­tów ratal­nych, kre­dytu samo­cho­do­wego, kart kredytowych.

Obecnie mamy do wyboru dwa rodza­je kre­dytu kon­so­li­da­cyj­nego:

 • kre­dy­t kon­so­li­da­cyj­ny hipo­tecz­ny, który opiewa zwy­kle na wyż­szą kwotę, wyróżnia się dłuż­szym okre­sem kre­dy­to­wania oraz niż­szym opro­cen­to­wa­niem, ale wymaga zabez­pie­cze­nia hipo­tecz­nego;
 • kre­dy­t kon­so­li­da­cyj­ny gotów­ko­wy, który jest udzie­lany na niż­sze kwoty i krót­szy okres, nie wymaga zabez­pie­cze­nia hipotecznego, ale za to jest droższy niż kredyt konsolidacyjny hipoteczny.

Decy­du­jąc się na  kre­dyt kon­so­li­da­cyjny, zamienisz swoje wszystkie raty na jedną niższą ratę.


Kre­dyt refi­nan­sowy

– to kredyt, który pozwoli Ci zamienić zacią­gnięty wcze­śniej kre­dyt hipo­teczny na tań­szy w innym banku. Dzięki temu spła­cisz dotych­cza­sowe zobo­wią­za­nia kre­dy­towe, naj­czę­ściej doty­czące kre­dytu hipo­tecz­nego, otrzymasz dodatkową gotówkę np. na remont lub inny dowolny cel, a także skon­so­li­du­jesz inne gotów­kowe zobo­wią­za­nia.


Pożyczka hipo­teczna

– to pro­dukt alternatywny do kredytu gotówkowego, ale z niższym oprocentowaniem. Jego warunkiem jest zabezpieczenie na nieruchomości. Zwykle wysokość takiej pożyczki to 60% – 70% wartości nieruchomości. Poza tym okres kredytowania jest dłuższy niż standardowego kredytu gotówkowego, dzięki czemu miesięczna rata będzie niższa. Możesz otrzymać pożyczkę na:

 • dowolny cel konsumpcyjny
 • finan­so­wa­nie zakupu nieruchomości
 • zało­że­nie wła­snego biznesu
 • wydatki wyma­ga­jące znacz­nego kapitału

Kre­dyt gotów­kowy

– jest to naj­czę­ściej wybie­ra­ny, ale i naj­droż­szy pro­duk­t kre­dy­to­wy w ban­kach. Zwykle banki nie wymagają określenia celu kredytowania. Możesz przeznaczyć środki pozyskane z kredytu na:

 • dowolny cel konsumpcyjny;
 • zakup samo­chodu;
 • remont miesz­ka­nia;
 • nie­prze­wi­dziane wydatki.

W odróżnieniu od pozostałych kredytów kredyt gotówkowy otrzymuje się niemal „od ręki”. W zależności od banku wystarczy zaświadczenie o zatrudnieniu lub samo oświadczenie o dochodach poparte wyciągiem z konta. Czasem bank poprosi  poręczenie osoby trzeciej. Niestety minusem szybszego otrzymania kredytu jest wyższe oprocentowanie i krótszy okres kredytowania niż np. w pożyczce hipotecznej.  Jest to dobra alternatywa dla osób, które nie posiadają nieruchomości, która mogłaby być zabezpieczeniem lub potrzebują niewielkiego kredytu.

Podsumowanie

Jeżeli szukasz osoby, która przeprowadzi Cię przez cały proces sprzedaży/ kupna/ kredytowania kliknij OFERTA, gdzie opisuję, na czym taka współpraca polega.

Jeżeli nie będę mogła pomóc ze względu na odległość i tak możesz do mnie napisać. Znam wielu świetnych agentów i specjalistów ds. kredytów, których mogę polecić.

Bernardeta Wiekiera

Bernardeta Wiekiera